Privacyverklaring
Deenen Advocatuur

Deenen Advocatuur is de naam van de praktijkvennootschap van mr. J. Deenen
(KvK nummer: 86251708).

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Op grond van de Verordening moet elke verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de volgende beginselen:

 • de verwerking van persoonsgegevens moet rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn;
 • de verwerking moet gebonden zijn aan specifieke verzameldoelen;
 • de persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is;
 • de gegevens moeten juist zijn;
 • de gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig;
 • gegevens moeten goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven.

Deenen Advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

In welke situaties verwerkt Van Dalen Familierecht persoonsgegevens?

Op grond van de AVG mogen alleen persoonsgegevens worden verwerkt, indien

 1. de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 4. de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 6. de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

In concreto betekent het dat Deenen Advocatuur voornamelijk persoonsgegevens verwerkt

 • ter uitvoering van de overeenkomst tot juridische dienstverlening, waaronder het voeren van gerechtelijke procedures worden begrepen;
 • ten behoeve van het innen van declaraties;
 • ter nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • ten behoeve van marketing- en communicatieactiviteiten;
 • ten behoeve van werving en selectie.

Op het moment dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verkregen, wordt er (opnieuw) onderzocht of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd.

Wanneer worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

Deenen Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Deenen Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Deenen Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Deenen Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Deenen Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partijen ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Welke persoonsgegevens verwerkt Deenen Advocatuur?

Deenen Advocatuur verwerkt de persoonsgegevens die door u zijn verstrekt dan wel die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen, zoals de Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Onder persoonsgegevens worden verstaan:

 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum en geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres(sen);
 • het Burgerservicenummer (BSN);
 • het geslacht;
 • de nationaliteit.

Hoe lang bewaart Deenen Advocatuur de persoonsgegevens?

Deenen Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Welke privacyrechten heeft u?

Onder uw privacyrechten worden begrepen:

 1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
 2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
 3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
 4. recht van verzet;
 5. recht op dataportabiliteit;
 6. recht op vergetelheid;
 7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Deenen Advocatuur aan uw verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken met betrekking tot vermelde privacyrechten kunt u richten aan: info@vandalenfamilierecht.nl en/of Deenen Advocatuur, Heliconweg 55-b, 8913 EV Leeuwarden.

Om er zeker van te zijn dat Deenen Advocatuur op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en Burger Service Nummer (BSN). Van Dalen Familierecht neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Statistieken en cookies

Deenen Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Deenen Advocatuur verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Deenen Advocatuur te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Deenen Advocatuurbijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. De website van Deenen Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Deenen Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacyverklaring

Deenen Advocatuur heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van Deenen Advocatuur gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat deze website.

Vragen & Contact

Bij vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
mr. J. Deenen;
info@vandalenfamilierecht.nl;
telefoonnummer: 058 – 4401280.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 1 juli 2022