Algemene Voorwaarden
Deenen Advocatuur

Toepassingsgebied

 1. Deenen Advocatuur is de naam van de praktijkvennootschap van mr. J. Deenen (KvK nummer: 86251708).

 2. Deenen Advocatuur zal handelen onder de naam Van Dalen Familierecht.

 3. Deenen Advocatuur stelt zich als doel de praktijk van (proces)advocaat uit te oefenen.

 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 juli 2022 op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht van Deenen Advocatuur.

 5. De algemene voorwaarden worden gelijktijdig met de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever ter hand gesteld, dan wel digitaal toegezonden. Indien dit in redelijkheid niet mogelijk is, worden de algemene voorwaarden per gewone post aan opdrachtgever toegezonden.

De opdracht

 1. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door de individuele deelnemer aan wie de opdracht is gegeven. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk wetboek (BW) wordt uitgesloten. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

 2. De verhouding tussen Deenen Advocatuur en de opdrachtgever is mede gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Indien een van beiden het vertrouwen in de ander heeft verloren, dient de opdracht met directe ingang te worden beëindigd.

 3. De opdrachtgever heeft bovendien te allen tijde het recht de opdracht te beëindigen. Deenen Advocatuur zal zijn medewerking daaraan steeds verlenen. Wel behoudt deze zich het recht voor het dossier/de dossiers eerst af te geven aan de opdrachtgever dan wel aan de opvolgend advocaat nadat alle declaraties zijn voldaan.

 4. De overeenkomst van opdracht levert voor Deenen Advocatuur een inspanningsverplichting op en is geen resultaatsverplichting.

Werkzaamheden door derden

 1. Indien in het kader van de aan Deenen Advocatuur gegeven opdracht werkzaamheden door derden moeten worden verricht, zullen deze werkzaamheden uitsluitend in opdracht van de opdrachtgever op basis van een tussen deze en de derden te sluiten overeenkomst worden uitgevoerd. Deenen Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen dan wel onrechtmatig handelen dan wel nalaten door deze derden.

Tarief en betaling

 1. Het honorarium voor de door Deenen Advocatuur verrichte werkzaamheden wordt berekend op basis van het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Deenen Advocatuur behoudt zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 2. Het honorarium, eventueel vermeerderd met kantoorkosten en vermeerderd met btw, gespecificeerd naar tijd en aard van de werkzaamheden, naar verschotten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, vertaalkosten en reiskosten, eveneens vermeerderd met btw, indien deze over de betreffend verschotten is verschuldigd, wordt in beginsel maandelijks achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Wanneer een opdrachtgever wordt bijgestaan met gebruikmaking van gesubsidieerde rechtsbijstand op basis van een (voorlopige) toevoeging en op enig moment blijkt dat opdrachtgever toch niet voor de toevoeging in aanmerking komt, is de opdrachtgever gehouden de in het dossier gewerkte uren te betalen tegen het standaardtarief van € 220,- per uur (exclusief btw).
 4. Betaling van de declaraties dient plaats te vinden binnen een termijn van veertien dagen, op de manier zoals op de declaratie is aangegeven, tenzij met de opdrachtgever schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim waardoor deze wettelijke vertragingsrente en buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd. Deze incassokosten worden berekend op basis van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit (BIK).
 5. Deenen Advocatuur is in dat geval bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. Deenen Advocatuur is niet aansprakelijk voor de schade die als gevolg daarvan ontstaat.
 6. Wanneer de opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en hij verzuimt de eigen bijdrage te betalen, zal de Raad voor Rechtsbijstand worden gevraagd om de toevoeging tussentijds te beëindigen. Deenen Advocatuur is niet langer verplicht om rechtsbijstand te verlenen. De gevolgen van de beëindiging van de rechtsbijstand komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Beëindiging of opschorting van diensten bevrijdt opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

Aansprakelijkheid

 1. Deenen Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering overeenkomstig de voorschriften van de Nederlandse Orde van advocaten. De aansprakelijkheid van Deenen Advocatuur is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico volgens de betreffende polis.
 2. Voor het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door Deenen Advocatuur in het voorafgaande kalenderjaar bij de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief omzetbelasting, tot een maximum van het eigen risico zoals genoemd in de aansprakelijkheidsverzekering van Deenen Advocatuur.
 3. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd binnen twaalf maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, zijn vordering heeft ingediend bij Deenen Advocatuur.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Deenen Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Aangenomen wordt dat de gewijzigde voorwaarden zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem per post dan wel digitaal zijn toegezonden, tegen de gewijzigde voorwaarden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Overige

 1. Tenzij uit de wet, rechtspraak of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele documenten na einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt dan wel worden teruggegeven. Een afschrift van de originele documenten wordt samen met de overige inhoud van het dossier gedurende vijf jaar bewaard. Daarna heeft Deenen Advocatuur het recht het dossier zonder verdere kennisgeving te vernietigen. Deenen Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen de opdrachtgever en Deenen Advocatuur zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Leeuwarden, juli 2022